ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2550-2552 ที่มีต่อคุณภาพกาไร และการตอบสนองของนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ชัชฎาพรรณ โพธิ์ทอง นักศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: คุณภาพกำไร, การตอบสนองของนักลงทุน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2550-2552 ที่มีต่อคุณภาพกาไรและการตอบสนองของนักลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกาไร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกินปกติและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกินปกติของปี พ.ศ.2548-2549 เป็นช่วงก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ และใช้ข้อมูลของปี พ.ศ.2554 เป็นช่วงหลังจากที่มาตรฐานการบัญชีปีฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพกาไรภายหลังการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีปี พ.ศ.2550-2552 สูงกว่าก่อนการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2550-2552 มีผลบังคับใช้มีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีผลจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกินปกติและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกินปกติในระยะเวลา 3 วัน ล้อมรอบวันที่กิจการประกาศผลกาไรสุทธิประจาปีระหว่างช่วงก่อนและหลังจากที่มาตรฐานการบัญชีปี พ.ศ.2550-2552 มีผลบังคับใช้ให้ผลการทดสอบที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีการตอบสนองต่อการประกาศผลกาไรสุทธิประจาปีของกิจการที่ไม่แตกต่างกันทั้งในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีปี พ.ศ.2550-2552

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-18