การเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย

  • ศักดิ์กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
คำสำคัญ: การเพิ่มความสามารถ, ผู้ประกอบการ, วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยให้สามารถประสบความสาเร็จในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการประกาศส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยมีปัจจัยอิสระอาทิเช่น นโยบายรัฐบาล การสนับสนุนและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางด้านการผลิต การจัดการตลาด และการบัญชีเพื่อการจัดการ พร้อมทั้งแนวคิดการเพิ่มความสามารถของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาทิความกล้าเสี่ยง ต้องการมุ่งความสาเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ยืนหยัดต่อสู้ทางานหนัก เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดนิ่ง ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม อย่าตั้งความหวังไว้กับผู้อื่น มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม รู้จักประมาณตนเอง ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน ประหยัดเพื่ออนาคตและมีความซื่อสัตย์

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-18