กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2016-09-11

ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี

67

ระบบแจ้งปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค

อัญชิษฐา โพธิประสิทธิ์, สราวุธ เวชสุขสวัสดิ์, ภูริทัศน์ มัทวพันธ์, นิเวศ จิระวิชิตชัย

81