กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2016-05-08

การใช้สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อนักศึกษาปริญญาตรี

อาชิรญาน์ สุทัศน์, ธีรพล เป็กเยียน

9-13

สำรวจแนวโน้มการอุดหนุนสินค้าเกษตรในอาเซียน

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, ณัฐชัย ชินอรรถพร, ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

68-82

ทำไมอยากจำแต่กลับลืม

ประกายทิพย์ พิชัย

103-113