About the Journal

             วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Journal of Roi Et Rajabhat University) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 3 ฉบับ วารสารจัดตั้งขึ้น โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2563 วารสารฯ ประเมินคุณภาพวารสารครั้งที่ 2 ได้รับการพิจารณารับรองให้มีผลการประเมินคุณภาพวารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) TCI กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 และต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567
             วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัย และทางวิชาการระดับชาติ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์และขอบเขต

             เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

             โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

             วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ในรูปแบบ Online ดังนี้
             ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
             ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
             ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ และวิธีพิจารณาบทความ

             วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับตีพิมพ์ผลงาน 4 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์

              โดยบทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน (นับจากวันที่ 27 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป) โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่ทราบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) 

 

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ                        

             วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ฉบับภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท ฉบับภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ก็ต่อเมื่อบทความได้ผ่านการพิจารณาของบรรณาธิการฯ และกองบรรณาธิการวารสารฯ พร้อมทั้งได้แก้ไขเนื้อหา และรูปแบบของบทความตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบทความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ต่อไป เริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ จำนวน 3 ท่าน) 

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (วารสารจัดทำในรูปแบบออนไลน์)
             ISSN 2985-2129 (Online)
             ISSN 2985-2110 (Print)

Current Issue

Vol. 18 No. 1 (2567): January - April
					View Vol. 18 No. 1 (2567): January - April
Published: 2024-04-30

Full Issue

Research Articles

View All Issues