Announcements

           การประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้นถึงความสอดคล้องกับแนวทาง
การตีพิมพ์ของวารสารหรือไม่ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ของวารสาร กองบรรณาธิการ จะแจ้ง
ให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความพร้อมค่าสมาชิก เพื่อนำบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ต่อไป

           ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 2-3 เดือน และผลงานต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารใดๆ

 

                                                                                              กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด