Editorial Team

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

1) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน
3) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
4) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
9) Prof.Dr.William R. Barratt
10) Prof.Dr.Leslie B. Barratt 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Indiana State University
Indiana State University

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (กรรมการภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วริวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะกรรมการบริหารวารสาร
1. กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คําจันทร์ กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอบฟ้า จันทร์เจริญ กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คําจันทร์ ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล กรรมการ
4) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางสาวพัฒนา สัจจาวาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


3. กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
1) อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอบฟ้า จันทร์เจริญ กรรมการ
3) อาจารย์บดินทร์ ศิริเกษ กรรมการ
4) นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม กรรมการ
5) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและเลขานุการ

4. กรรมการฝ่ายกลั่นกรองบทความ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ปรีดาพันธุ์  กรรมการ
3) อาจารย์ ดร.มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์     กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.กัญญาวดี  แสงงาม    กรรมการและเลขานุการ

5. กรรมการตรวจรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ  รักษ์แพทย์  กรรมการ
3) อาจารย์กิ่งดาว  ดลเจิม กรรมการ
4) อาจารย์ยุทธจักร  ลำจวนจิตร์  กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.หทัย  น้อยสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ