Vol. 4 No. 1 (2017): January – June

					View Vol. 4 No. 1 (2017): January – June

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ ผ่านเข้ามาเป็นปีที่ 6 โดยออก 2 ฉบับ/ปี ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี,ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

Published: 2019-08-28

Research Articles