Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu <p>วารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ISSN 2697-4681 E-ISSN 2697-469X ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ ผ่านเข้ามาเป็นปีที่ 7 โดยออก 2 ฉบับ/ปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ่งสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ท่านที่สนใจจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลบทความได้ที่ เว็ปไซต์ <a href="https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index">https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index</a>&nbsp;กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของวารสารเพื่อให้บทความมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> en-US <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา</p> zumsa_17@hotmail.com (รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ) jakkrawut@rmu.ac.th (ชัชชณิณ ธนพัตชวิณ) Wed, 09 Jun 2021 10:22:28 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The Effects of Changing Societal Patterns Due to COVID-19 on the Thai Logistics Industry https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249422 <p>This research paper is commissioned to explore the factors of societal changes, of which the extent can be realised in consumer behaviour, in order to comprehend the trend and direction of changes in the logistics industry for couriers and food delivery companies to perceive the new roles of logistics. Data collection is obtained through secondary sources and analysed via descriptive analysis to realise the trends and directions for couriers and food delivery companies during the pandemic era and their future.</p> <p>The findings display that during the pandemic era with government-induced lockdown measures, the Thai society is led into the phenomenon of the Lipstick effect – the urge for impulse purchases as the source of stress relief due to economic downturn. Thus, e-commerce is witnessed to have grown exponentially, posing benefits on couriers and postal service companies. It is expected that due to higher interactions with end customers, logistics would become more forefront rather than being a mere delivery platform which triggers the need to develop implications for high-quality customer service going forward. Additionally, customers expect to see improvements in item traceability and couriers’ efforts in reaching out to inform of the delivery.</p> <p>Food delivery businesses have also enjoyed a tremendous growth with witnessed fast expansion due to the supporting tailwinds – high mobile and internet penetration, changing societal patterns and customer-perceived affordability, supporting logistical infrastructures, and offered convenience. Moving forward, the potential for expansion is highly anticipated, along with market leaders pursuing fast-paced expansion to conquer the market; let alone, recruiting new food stalls and restaurants onto the platform. Another remarkable move is the implications of strategic lock-in on company-specific platforms. It can be interpreted that in supporting of the growth, high-quality logistics is required in order to respond better to customer demand – the ability to deliver accurately and timely with packages in acceptable forms; let alone, some implications of customer service.</p> Mahinthorn Pothiwan Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249422 Wed, 09 Jun 2021 10:10:21 +0700 Relationship between Marketing Segments the satisfaction and Loyalty of Agricultural Tourists in chaiyaphum Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249935 <p>This research aims to test the relationship between marketing segments. The satisfaction and loyalty of agricultural tourists in Chaiyaphum province. A sample of 420 samples used in the research. The data collection tool is a query. The sample is an agricultural tourist who travels in Chaiyaphum province. Statistics used to analyze data include averages, standard deviations, and structural equation model analysis. Analysis data by descriptive statistics and content analysis. The research results were found as follows;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the objective results showed that the results of the market analysis influence the satisfaction and loyalty of agricultural tourists. The model is consistent with empirical data and the results of the hypothesis test, accepting all assumptions. The marketing compounds has a direct influence on satisfaction with a weight of 0.92. Marketing compounds have a direct influence on loyalty with a weight of 0.63. Satisfaction has a direct influence on loyalty, with an influence weight of 0.39. Statistically significant at the level of 0.01.</p> Wasana Kumthai Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249935 Wed, 09 Jun 2021 10:11:41 +0700 Sacrificial Dance of Ku Bua Mat : Rituals and Beliefs of Bankok, Borabue District, Mahasarakham https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250037 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The Sacrificial Dance of Ku Bua Mat as a pattern for the Ban Kok Kok community to be used as a community show and it is also a continuation of local culture that shows the cultural identity of the community, it also promotes cultural tourism of the province as well. Therefore, this research has the objective (1) to study the rituals, beliefs of Ban Kok, Borabue District Maha Sarakham Province that affects Ku Bua Mat, (2) to create a show the Koo Bua Mat Sacrificial Dance. This research used qualitative research methods by collecting data from documents, collecting data from the field. By surveying, interviewing, observing, and discussing group discussions and analyzing data, the research results were found that</p> <ol> <li class="show">Koo Bua Mat is the archaeological site in small Khmer culture, Located at Ban Kok Kok, Tambon Buamas, Amphur Borabue, Maha Sarakham Province. The architecture is a single castle, with a base, north connecting the main castle to enshrine Vishnu's idol which such architectural styles are rarely seen in the Khmer city of Phra Nakhon, creation it is not known how the belief in the creation was established. For the most part, religious places built in Khmer culture Often built as a single castle alone for Lord Shiva, or built as three castles for Lord Shiva, Vishnu and Brahma respectively.</li> <li class="show">The show the Koo Bua Mat Sacrificial Dance : principles of invention in thinking for dancer in the community. Defining key ideas at both target and objective levels, processing data, setting boundaries, formatting as well as defining other elements that includeThe costumes, the music, the dances, all are processes that control the work of the creation according to the purpose and concept which Creativity must include thoughtfulness, agility, flexibility, initiative and tact.</li> </ol> Piraporn phanmanee Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250037 Wed, 09 Jun 2021 10:13:15 +0700 New Normal of Human Resource Management in Business Sector in Post - Covid 19 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249215 <p>The objective of this article is to investigate the New Normal of Human Resource Management in Business Sector in Post - Covid - 19. The literature review was conducted during March 2020 to December 2020. Hundred of articles, interviews, and few other media were summarized and classified into four categories, covid-19, new normal, human resource management in business sector. The final process is to write the article.<br><br>Primary findings were the covid-19 was accepted as the century decease because it spread out over 200 countries, number of people infected with Covid - 19 over 80 million cases, that caused people death over 1,700,000 around the globe. Some human behaviors such as social distancing, face mash wearing, hand washing and cleaning became to be new normal in daily life of people. Working from home, learning online, and online business appear to be new normal in business community. Last but not lease e - human resource practices have been wisely used and It might became a new normal of HRM in business sector in post - covid - 19.<br><br>Key words, new normal, post - covid - 19, human resource management, business sector.<br><br></p> Sa-ard Banchirdrit Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249215 Wed, 09 Jun 2021 10:14:56 +0700 The Effects of the Physical Educational Activity Management by Using Korat Folk Games to Develop Nakhon Ratchasima Rajabhat University Students’ Creative Thinking https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249801 <p>The research aims to 1) develop physical educational activity management by using Korat folk games to develop Nakhon Ratchasima Rajabhat University students' creative thinking 2) study the results of the physical educational activity management by using Korat folk games and 3) compare the results of the physical educational activity management by using Korat folk games. The games were applied to a sample group of 60 physical education students which were divided into 30 students of experimental group and 30 students of control group. The sample group was chosen by purposive selection, and the samples voluntarily participated in the designed 16- week physical educational activity program (16 times of the experiment). The research instruments consisted of 1) the physical educational program and 2) creative thinking tests. The experiment was conducted and the data were then collected before, during and after the experiment including following-up. Results of the tests were statistically analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, Analysis of Covariance (ANCOVA) and Turkey’s a. method.</p> <p><strong>The research findings were as follows:</strong></p> <ol> <li class="show">The physical educational activity management by using Korat folk games to develop Nakhon Ratchasima Rajabhat University students' creative thinking was acceptable at 1.00 of IOC Index. The physical educational activity management by using Korat folk games affecting the students’ creative thinking on the side Originality, Fluency, Flexibility and Elaboration.</li> <li class="show">Mean scores of the experimental group were found significantly different at the .05 level among before, during, after and following-up periods of experiment. The creative thinking of the samples after the implementation of the physical educational activity management by using Korat folk games program was higher than before the experiment.</li> <li class="show">After applying the physical educational activity management by using Korat folk games program, the mean scores of the experimental group was significantly higher than the control group at the .05 level. The physical educational activity management by using Korat folk games program could consequently increase the students' creative thinking efficiently.</li> </ol> Pongkasem Singrungruang Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/249801 Wed, 09 Jun 2021 10:17:08 +0700 Purchasing Behavior on the Frozen food of the Students at Kasetsart University, Kamphaeng saen Campus https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250571 <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This study aimed to study 1) frozen food purchasing behavior of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus students. 2) a relativity between individual factors and frozen food purchasing behavior 3) the level of importance of marketing mix factors affecting the frozen food purchasing behavior of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The samples used in this study were Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus students. The 400 undergraduate studies were obtained by determining the size of Taro Yamane, 1967. The instrument for collecting data was 400 questionnaires. Analyze the data as descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean and chi-square test.</p> <p>The results of the study shown that frozen food purchasing behavior of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus students, analyzed from 400 sets of questionnaire responses, most of them are female, age range during 20-21 years who studied in the third year of the Faculty of Liberal Arts and Science. The monthly income from 5,001 - 10,000 baht. Purchasing for breakfast 1 time per week. The reason to buy is it was convenient and near the dormitory. The place to buy is convenience stores such as 7-eleven, Mini big C and Tesco lotus. The cost per one purchase is less than 50 baht. The types of food are fried rice, rice with stir-fried minced pork basil, and stir-fried rice noodles with soy sauce from CP brand. The recognition of frozen food comes from noticing in the freezer at the convenience stores. Purchase it in a rush hour. And the person who influenced the purchase was themselves. The individual factor of gender was most related with frozen food purchasing behavior. For the level of importance of marketing mix, most of the respondents emphasized on the four marketing mix including product, price, place and promotion at a high level.</p> <p>&nbsp;</p> Phongsathon Sawangwong Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250571 Wed, 09 Jun 2021 10:18:51 +0700 Guidelines for Supervision of Education Using Information Technology Media To develop learning Social studies, religion and culture subjects https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250116 <p>การศึกษาศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอเชิงพรรณนา</p> <p>ผลการศึกษาแนวทางการนิเทศการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการนิเทศ โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศ การวางแผนการดำเนินการนิเทศ การสร้างและพัฒนาสื่อและเครื่องมือสาหรับนิเทศ และการกำหนด บทบาทและหน้าที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการนิเทศ ดำเนินการโดยยึดแผนการนิเทศที่กำหนด ตามขั้นตอนสำคัญ คือ ๒.๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะ ๒.๒ ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง มีประสิทธิภาพ ๒.๓ จัดประกวด Best Practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ระบบออนไลน์ ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการนิเทศ ๓.๑ สำรวจความคิดเห็นและเก็บข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ๓.๒ รวบรวมข้อมูลจากการประกวด Best Practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปและรายงานผลการดำเนินการนิเทศ ๔.๑ สรุปวิเคราะห์ความคิดเห็นและผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ๔.๒ สรุปวิเคราะห์ผลการประกวด Best Practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ&nbsp;&nbsp; การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ๔.๓ รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้สื่อนิเทศประเภทที่ ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมต่าง<strong> ๆ</strong> และกระดานถาม-ตอบ (Web Board) รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น Website, Social Network</p> Juntima Romsri Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250116 Wed, 09 Jun 2021 10:20:07 +0700 Health Promotion in Obese Student https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250765 <p><strong>Abstract &nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obesity is one of the recent important health problems in the world. The trend of obesity problem in Thailand has been higher in the last many years, especially in adolescent. Adolescent has rapid physical and mental changing from childhood to adulthood. Bad health behaviors may lead to obesity and progression of obesity-related diseases in the future. The objective of this paper is to review the obesity in adolescent, causes, effects, health promotion principles, as well as the prevention and care of obese adolescent. The health promotion in adolescent requires cooperation and coordination among every part in the society, together with raising people’s awareness of obesity as a health problem that must be solved.&nbsp; This will promote quality of life and improve quality of adult manpower in the country.</p> <p><strong>Key words: </strong>Obesity, Health Problems, Adolescent</p> Panupong Jumpa Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250765 Wed, 09 Jun 2021 10:21:20 +0700 DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCY COMPONENTS AND INDICATORS OF HUMAN RESOURCES PRACTITIONERS IN LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250716 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; The &nbsp;purposes of this research were : 1) To identify digital competency components and indicators of human resources personnel in local government organizations 2) To develop digital competency components and indicators of human resources personnel in local government organizations. Research is mixed method using Delphi technique with 20 human resource management experts. Tools used were &nbsp;a structured-interview and the closed-ended questionnaire in the estimation scale model. The statistics used were the median, mean, mode, the absolute value of the difference between the mode and the median(MO-MD),&nbsp; the quartile and Interquartile.&nbsp; The research results were found that :</p> <ol> <li class="show">The digital competency components and indicators of human resources in local government organizations consisted of 1) Knowledge in digital 18 issues 2) Digital skills (Skill) 28 issues 3) Digital attributes (Attributes) 20 issues.</li> <li class="show">Development of digital competency components and indicators of human resources personnel in local government organizations, consisted of 1) Knowledge in digital 16 competencies 2) Digital skills (Skill) 20 competencies 3) Digital attributes (Attributes) 17 competencies. All competencies had a median (MD.) of not less than 3.50, the absolute value of the difference between the mode and median (MO - MD) was not more than 1, the quartile range (Q3 - Q1)/2 was not more than 1.5 for all competencies.&nbsp; <p><strong>Keywords:</strong> Competency, Digital, Human Resources</p> </li> </ol> Pattanan Khotsriwong Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250716 Mon, 12 Jul 2021 11:10:27 +0700 LEADERSHIP ROLES THAT INFLUENCE THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE IN THE LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SAKON NAKHON PROVINCE. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250760 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บทบาทผู้นำท้องถิ่นและประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้นำท้องถิ่นกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 3) บทบาทผู้นำท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) แนวทางในการเสริมสร้างบทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จำนวน 397 คน เครื่องมือวิจัยใช้แบบสอบถาม สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูนแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า</p> <ol> <li>บทบาทผู้นำท้องถิ่นภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเป็นผู้ประสานงาน การสร้างทีมงาน การเป็นนักพูดเจรจาต่อรอง การเป็นผู้ตัดสินใจ การเป็นผู้มองการณ์ไกล การเป็นผู้กระตุ้นจูงใจ การเป็นผู้แก้ปัญหา การเป็นผู้คิดวิเคราะห์ การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร และการส่งเสริมสนับสนุน ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</li> <li>บทบาทผู้นำมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างทีมงาน การเป็นผู้กระตุ้นจูงใจ การเป็นนักพูดเจรจาต่อรอง และการเป็นผู้แก้ปัญหา ตามลำดับ ส่วนความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวก ได้แก่ การเป็นผู้ประสานงาน การเป็นผู้มองการณ์ไกล การเป็นผู้ตัดสินใจ และการเป็นผู้คิดวิเคราะห์</li> <li>บทบาทผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุน การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร และการเป็นผู้กระตุ้นจูงใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบทบาทผู้นำทั้ง 3 ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 68.70</li> <li>แนวทางในการเสริมสร้างบทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการประชุม สัมมนา จัดทัศนะศึกษานอกพื้นที่ ส่งเสริมการอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ส่งเสริมการกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการประสานงานให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและมีความรวดเร็ว ตลอดจนอบรมหลักกฎหมายด้านการบริหารงบประมาณและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น</li> </ol> มินตรา ไชยชมภู Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250760 Mon, 23 Aug 2021 11:29:15 +0700 Problems in Learning Management and Administration according to the Sufficiency Economy Philosophy of Educational Institutions under Roi-Et Primary Educational Service Area Office 1 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/251215 <p><strong>Abstract&nbsp; </strong></p> <p>..................................................................................................................................................................</p> <p>The aims of this exploration were to study and compare the level of opinions about the problems in learning management and administration according to the sufficiency economy philosophy of educational institutions under Roi-Et primary educational service area office 1. The sample was selected from the personnel of educational Institutions under Roi-Et primary educational service area office 1 for academic year 2020, consist of 23 directors and 315 teachers. The research instrument is a questionnaire. Data was analyzed by package program computer.&nbsp;</p> <p>The results of the study were as follows</p> <ol> <li>The opinions of personnel on the problems in learning management and administration according to the sufficiency economy philosophy of educational institutions under Roi-Et primary educational service area office 1, the overall was at a low level when considered individually, it was found that all of the opinions were at a low level by descending order of mean, such as curriculum and learning activities, learner development activities, educational Institutions management and personnel development of educational institution.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 The opinions of personnel on the problems in learning management and administration according to the sufficiency economy philosophy of educational institutions under Roi-Et primary educational service area office 1, classified by position, the overall was not different. But, it was different in educational institution management, curriculum and learning activities and learner development activities also.</p> <ol start="3"> <li>The opinions of personnel on the problems in learning management and administration according to the sufficiency economy philosophy of educational institutions under Roi-Et primary educational service area office 1, classified by work experience, the overall was not different. But, it was different in curriculum and learning activities and personnel development of educational institutions also.</li> <li>The opinions of personnel on the problems in learning management and administration according to the sufficiency economy philosophy of educational institutions under Roi-Et primary educational service area office 1, classified by school size, the overall was different. But, it was different in the educational institutions management and learner development activities.</li> </ol> Chanakan romsri Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/251215 Mon, 23 Aug 2021 15:35:13 +0700 Tha KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN UDON THANI PROVINCE https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250754 <p>The purposes of this research were:&nbsp; 1) to study knowledge management and performance of local government organizations, 2) to study the relationship between knowledge management and&nbsp; performance, 3) to find ways to develop knowledge management in the management of performance. It is a quantitative research.&nbsp; the&nbsp; population included the administrators, municipal government officials, employees, sub-district&nbsp; administrative staff, The&nbsp; researcher&nbsp; selected&nbsp; by&nbsp; the parents with the top 5 performance procedures (LPA) group A (outstanding). The researcher randomized the sample &nbsp;probability&nbsp; purposive sampling. The population was diveded&nbsp; into 3 groups classified by processing results (LPA), the top five in each group, of Local Government Organizations, Udon Thani Province. Each group consisted of 15 Participants:&nbsp; altogether&nbsp; it was&nbsp; 45. The research instrument was a questionnaire&nbsp; and data were&nbsp; analyged&nbsp; for&nbsp; percentage, mean standard&nbsp; deviation&nbsp; and Pearson’s product moment Correlation Coefficient. The research results were as follows: 1) Knowledge management and performance of the local government organizations. found that knowledge management and performance of local government organizations. overall it&nbsp; was&nbsp; at the highest level. In descending order: creation and seeking knowledge, organizing knowledge&nbsp; into a system ​​ sharing&nbsp; and&nbsp; exchanging knowledge, knowledge access, processing and refining knowledge, learning, and indicating knowledge.&nbsp; 2) To examine the relationship between knowledge management and performance as a whole, it was&nbsp; related&nbsp; in a negative way. When considering each aspect, it&nbsp; was&nbsp; found&nbsp; that&nbsp; building&nbsp; knowledge&nbsp; and&nbsp; knowledge&nbsp; management, knowledge&nbsp; exchangeing and sharing, organizing knowledge into a system, knowledge access, learning, and &nbsp;indicating knowledge, had&nbsp; a negative relationship with the performance of the local government organizations in Udon Thani Province, at statistical&nbsp; significance&nbsp; 0.01 level. 3) Guidelines&nbsp; of&nbsp; development:&nbsp; the organizations&nbsp; should prepare a manual for the operation, organize training or join a training program to increase knowledge, create a data storage system by applying information technology&nbsp; into&nbsp; practice, create a system to search documents via computer, create knowledge for learning, adjust visions and&nbsp; perspectives of personnel to be active in learning to improve the organization&nbsp; in order&nbsp; to&nbsp; generate new knowledge.</p> มณีกานต์ ดวงแก้ว Copyright (c) 2021 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/250754 Fri, 27 Aug 2021 14:51:02 +0700