เผยแพร่แล้ว: 2020-01-21

การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นิภาพร รอดไพบูลย์, ชิตพล ชัยมะดัน, สุปราณี ธรรมพิทักษ์

หน้า 22-43

วาทกรรมประชารัฐในบริบททางการเมืองของประเทศไทย

อมรฉัตร กำภู ณ อยุธยา, มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ

หน้า 44-63

พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลก

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, วิภาวี พิจิตบันดาล, เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, สุภรัติ สุขวิสุทธิ์, อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว, เกริกเกียรติ แก้วมณี

หน้า 64-83

DEMOCRACY, DEVELOPMENTAL STATE AND NEO-AUTHORITARIANISM

Surada Chundasutathanakul

หน้า 109-132