Published: 2014-06-25

COVER

รายละเอียดบทความ วารสารวิทยาการจัดการ

EDITORIAL

บรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ

CONTENT

สารบัญ วารสารวิทยาการจัดการ

Instructions for the author

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน วารสารวิทยาการจัดการ

Peer Reviews

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารวิทยาการจัดการ