เผยแพร่แล้ว: 28-12-2017

ฉบับเต็ม

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อกับสื่อมวลชน

เพิ่มพร ณ นคร, ณัฏฐ์วัฒน์ ธนพรรณสิน

144 - 163