การสื่อสารเพื่อการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวพม่า ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาชาวพม่าที่อาศัยอยู่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

มุทิตา บุญวยาภรณ์
พิมลพรรณ ไชยนันท์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-