ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ ประเภทด้านที่พักแรม ของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

DOI:

https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.5

คำสำคัญ:

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ภาคบริการด้านที่พักแรม, องค์กรแห่งนวัตกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ ประเภทด้านที่พักแรมของประเทศไทย ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คือ เลือกศึกษาเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการประเภทด้านที่พักแรม ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จำนวน 400 คน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ สำหรับค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ ประเภทด้านที่พักแรม ของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก

References

Alina, M. (2018). Impact of digitalization in business world. Review of International Comparative

Management, 19(I4), 24-35.

Becker, H. S. (1964). Notes on the concept of commitment. Gulf Publishing Company.

Bui, H. T., & Galanou, E. (2022). Translation of systems thinking to organizational goals: A systematic review. Journal of General Management, 47(4), 233-245.

Belmondo, C. & Sargis-Roussel, C. (2022). The political dynamics of opening participation in strategy: The role of strategy specialists’ legitimacy and disposition to openness. Organization Studies, 44(4), 613-635.

Christanto, Y. M. & Santoso, S. (2022). The influence of service quality, corporate image, and customer satisfaction on customer loyalty in banking sector in Yogyakarta. International Journal of Research in Business and Social Science, 11(7), 9-16.

Choengram, O., Taewchoho, T., Hemmarat, C., Chiangnar,S., Poowadin, P., & Waiyawout, K. (2023). navigating risk management in modern organizations: the impact of transformative digital technologyAcademic. Journal of Management Technology, 4(2), 239-249.

Harris, B. (2019). An innovative approach to understanding employers' commitment to Diversity, Equity, and Inclusion. UNLV Gaming Research & Review Journal, 25(1), 31-39.

Loonam, J., Eaves, S., Kumar, V., & Parry, G. (2018). Towards digital transformation: Lessons learned from traditional organizations. Strategic Change, 27(2), 101-109.

Mulyana, A. (2022). The ineluence of service quality and relationship quality on priority costumer trust of bank BJB west java regional office. Dinasti International Journal of Digital Business Management, 3(6), 1003-1012.

Namazi, M. & Namazi, N. R. (2017). An empirical investigation of the effects of moderating and mediating variables in business research: Insights from an auditing report. Contemporary Economics, 11(4), 459-470.

Nafa, A. & Saad, M. (2019). In search of a model to describe the organization of the Algerian diaspora networks. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 18(3), 301-314.

Karnjanarod, R., Oun, W., & Tirathanachaiyakun, K. (2021). Business performance model of small and medium-sized enterprises in the manufacturing sector of Thailand [Unpublished Doctoral dissertation]. Sripatum University.

Kunwattanawijittra, W. (2017). Business innovation factors affect the performance of small and medium-sized businesses. (Type of Service) [Unpublished Master’ s thesis]. Thammasat University.

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2023). Small and medium enterprises promotion. http://www.sme.go.th/Pages/home.aspx>

Renzl, B., Mahringer, C., Rost, M., & Scheible, L. (2021). Organizational agility: Current challenges and future opportunities. Journal of Competences, Strategy & Management, 11(1), 1-10.

Tirathanachaiyakun, K. (2020). Factors, causes and consequences of being an innovative organization of small and medium-sized enterprises in Thailand. Faculty of Business Administration Sripatum University.

Wannarak, J. (2016). Influence of service quality and customer satisfaction on purchase intention. Shop on Facebook. Academic Journal Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 1(1), 4-53.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-26

How to Cite

ธีระธนชัยกุล ก., & ธีรไชยพัฒน์ ช. (2024). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการ ประเภทด้านที่พักแรม ของประเทศไทย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 5(1), 59–70. https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.5