ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

DOI:

https://doi.org/10.14456/ajmt.2023.14

คำสำคัญ:

คุณลักษณะงาน, คุณภาพชีวิตการทำงาน, บริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่าง ยกเว้นสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการทำงาน ส่วนคุณลักษณะงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ร้อยละ 42.70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับงาน

References

กนกวรรณ ทองคำ. (2561). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษ

กรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5(1), 26-46.

กิ่งพร ทองใบ. (2559). การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างความรู้การพัฒนา

คุณภาพชีวิตการทำงาน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

คมกริช นันทะโรจพงศ์. (2564). คุณภาพชีวิตในการทางานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมโลหะและวัสดุ: การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 13(2), 109-129.

ชมภูนุช เหรียญปรีชา. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เมกาทรานซ์แอนด์

เซอร์วิส จำกัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี).

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2546). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

ณปภัช กล่ำรัศมี. (2662). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรฝ่ายบริหารชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ. (การค้นคว้าอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา).

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปฏิมา ถนิมกาญจน์ และ เพ็ญพร ปุกหุต. (2565). บรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการงาน ผ่านคุณภาพชีวิตใน

การทำงานของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 3(1), 83-96.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2554). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพมหานคร.

พงศกร ศรีรงค์ทอง. (2565). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตจตุจักร เขตบางเขนและเขตลาดพร้าว.

วารสารวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 9(1), 59-74.

เฟื่องลัดดา สุขดี. (2561). คุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์.

(การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).

ยอดศักดิ์ นำโชคดี, ธันวา ใจเที่ยง, และ วรกร วิชัยโย. (2566). คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานแห่งหนึ่ง

ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ .วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน, 9(2), 130-139.

วนพร สังจ์ประเสริฐ, ชาตยา นิลพลับ, และ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์. (2565). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ. 3(1), 97-111.

ศุจินันท์ เจนจิตศิริ. (2563). คุณลักษณะของงานและการคิดเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานของพนักงาน

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นในบริษัทเอกชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

David, L.E. (1997). Enhancing the quality of working life: developments in the United State. International Labor

Review, 166(1), 53-65.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesing. Reading. MA: Addison- Wesley.

Huse, E. F. & Cummings, T. G. (1985). Organization Development and Change. Minnesota: West Publishing.

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Life: What Is It?. Sloan Management Review, 15(Fall), 11-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29

How to Cite

สิทธิจิรพัฒน์ ป., & พรอภิรักษสกุล ก. (2023). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 4(2), 198–212. https://doi.org/10.14456/ajmt.2023.14