บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • วนพร สังข์ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
  • ชาตยา นิลพลับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตในการทำงาน , บรรยากาศองค์การ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 235 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.764 - 0.953 และเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ และด้านความขัดแย้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เท่ากับร้อยละ 79.80 ดังนั้นผลการวิจัย ที่ได้ครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเสริมสร้างบรรยากาศองค์การให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-20