ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มรับจ่ายเงินดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

  • สุรชาติ บัวชุม สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ภัทรมน กล้าอาษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ชยุตม์ วะนา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน, การรับจ่ายเงินดิจิทัล, ธุรกิจท่องเที่ยว, แพลตฟอร์มรับจ่ายเงินดิจิทัล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้แพลตฟอร์มรับจ่ายเงินดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนักท่องเที่ยว จำนวน 343 คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Point Biserial Correlation ในการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบริบททางสังคมและ ปัจจัยด้านความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มการรับจ่ายเงินดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยว การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านอายุ และระดับการศึกษาสัมพันธ์กับการใช้แพลตฟอร์มการรับจ่ายเงินดิจิทัลด้านการใช้บัตรเครดิต การแสกนคิวอาร์โค้ด และการโอนเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ส่วนปัจจัยด้านบริบททางสังคม และปัจจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับสัมพันธ์กับการแสกนคิวอาร์โค้ด ในขณะที่ปัจจัยด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์กับการแสกนคิวอาร์โค้ด และการโอนเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยด้านความเสี่ยงในการใช้งานสัมพันธ์กับการแสกนคิวอาร์โค้ด  ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้งานสัมพันธ์กับการแสกนคิวอาร์โค้ดและการโอนเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31