อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และผลลัพธ์ การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง

  • สุภัทรา สงครามศรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ผลลัพธ์การบริหาร ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และผลลัพธ์การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาเอกชน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.946 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลลัพธ์การบริหาร ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ได้รับอิทธิพลรวมจากภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 1.00 โดยเป็นอิทธิพล ทางตรง 0.53 และเป็นอิทธิพลทางอ้อม 0.47 รองลงมาคือ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.48 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลทางตรงทั้งหมด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) แบบจำลองมีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-19