ประสิทธิผลของการให้นักศึกษาจัดให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ โดยใช้วิธีการสาธิต

ผู้แต่ง

  • จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
  • นภศพร เทวะเศกสรรค์
  • เยาวพา วรรณแก้ว

คำสำคัญ:

การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย, หญิงตั้งครรภ์, การสาธิต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ นักศึกษาจัดให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการสาธิต ทำการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาภาคปฏิบัติ ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่ง ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจงโดยเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมที่ต้องให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแบบ เดิมก่อน จึงดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยโดยใช้วิธีการสาธิต เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการให้ คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์เรื่องโภชนาการระหว่างการตั้งครรภ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ และแบบประเมินทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยแก่หญิงตั้งครรภ์ ใช้สถิติ Independent t-test ในการเปรียบเทียบความ แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแผนการให้ความรู้และทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

            ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุระหว่าง 20-21 ปี ผ่านการศึกษาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ทุกคน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งสูงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (M=83.46, SD=2.58; M=81.03, SD=1.33 ตามลำดับ) และ ค่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะการให้ความรู้ด้านสุขภาพพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมแต่สูงมากกว่าอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (M=89.37, SD=4.17; M=83.75, SD=9.16 ตามลำดับ)

            ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือควรให้นักศึกษาได้มีการฝึกซ้อมให้มี ความพร้อมมากกว่านี้   และควรมีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-24