การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนภาษาขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล

ผู้แต่ง

  • ภาภรณ์ เหล่าพิลัย
  • สรเดช ครุฑจ้อน

คำสำคัญ:

ทักษะภาษาอังกฤษ, ระดับอนุบาล, หุ่นยนต์ช่วยสอนภาษา, หุ่นยนต์ขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนภาษาขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล 2) เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กช่วยสอนภาษาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านอีต้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หุ่นยนต์ขนาดเล็ก บทเรียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหุ่นยนต์มีความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42             2) บทเรียนมีความถูกต้องของข้อมูลในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 3) ผลทักษะภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กช่วยสอนภาษาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลอยู่ในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.51)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-03-10