เกี่ยวกับวารสาร

 ISSN : 2465-5503 (พิมพ์) 
 ISSN : 2630-0524 (ออนไลน์ )

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และสหวิทยาการด้านการศึกษา โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ บทความทีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องมีค่าความซ้ำของผลงานด้วยโปรแกรม CopyCat จากระบบ Thaijo ในระดับไม่เกิน 20% ตั้งแต่ปี 2566 จะทำการเผยแพร่จำนวน 6 ฉบับต่อปี

 

Announcements

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม

27-01-2023

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Read more about วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2024)
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2024)
เผยแพร่แล้ว: 29-02-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ