ติดต่อ

Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
51 M.2, Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom, 73210, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

Ven.Dr. Phramaha Prakasit Sirimedho
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 084-5455144

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ven.Dr. Phramaha Prakasit Sirimedho
เบอร์โทรศัพท์ 084-545-5144