คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เขียน    

       บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง เป็นแบบ APA (6th Edition) ตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

        สำหรับทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 20% โดยมีผลตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นตันไป
          ผู้นิพนธ์ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  เลขที่  734-0-64147-5  โดยแนบบทความที่สมบูรณ์ในรูปแบบเเอกสาร word และแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับส่งผลงานมาทางระบบ

          ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนในระบบของวารสาร และส่งบทความพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมมาในระบบ โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามรูปแบบในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกาที่กำหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) บทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%  หรือ 2) ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบผลงานที่วารสารกำหนด หรือ 3) บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านต่อ 1 บทความ และมติผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด หรือ 4) ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 เดือน หลังจากกองบรรณาธิการได้แจ้งให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ)

การส่งบทความเข้าระบบ Thaijo เพื่อส่งบทความเข้าระบบ
         การส่งในระบบ (Online Submission) สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ได้เว็บไซต์ของวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmbr
โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ลงทะเบียน  2. เข้าสู่ระบบ  3. ส่งผลงานที่เมนู บทความ/บทความเรื่องใหม่ (หากไม่ปรากฎเมนูนี้ ให้ท่านไปปรับแก้ข้อมูลส่วนตัว/เปลี่ยนสถานะเป็น ผู้แต่ง)

การจัดเตรียมต้นฉบับ
          1) ต้นฉบับบทความต้อง เป็นไฟล Word มีความยาว ระหว่าง 10 - 13 หน้ากระดาษ ขนาด  A4  (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ภาษาไทยใช้ตัวอักษรแบบ THSarabunPSK ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นระยะขอบทุกด้าน  2.5 เซ็นติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 เซ็นติเมตร และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า การนำเสนอรูปภาพและตาราง ต้องนำเสนอรูปภาพและตารางที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขกำกับรูปภาพไว้ด้านล่าง พิมพ์เป็นตัวหนาเช่นตาราง 1 หรือ Table 1 และ รูป 1 หรือ Figure 1 รูปภาพที่นำเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปอ่านที่เนื้อความอีก ระบุลำดับของรูปภาพทุกรูปให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยคำอธิบายต้องกระชับและสอดคล้องกับรูปภาพที่นำเสนอ
          2) ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง
          3) ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมระบุ ตำแหน่งทางวิชาการพิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องมาทางด้านขวา และให้ตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการและชื่อหน่วยงาน
          4) มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 320 คำต่อบทคัดย่อ
          5) กำหนดคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (3 - 5 คำ)
          6) การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจาก หัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 6 และหัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ ควรเว้นระยะพิมพ์ เพิ่มอีก 0.5 ช่วงบรรทัด
          7) การใช้ตัวเลขคำย่อ และวงเล็บ ควรใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใช้คำย่อที่เป็น สากลเท่านั้น(ระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centred learning)
 
          บทความวิจัย ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้  (แบบฟอร์มบทความวิจัย)                

               1) บทคัดย่อ (Abstract) เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุปมีความกะทัดรัด และสั้น
               2) บทนำ (Introduction) ระบุความสำคัญของปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิดและระบุวัตถุประสงค์การวิจัย
               3) วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Methodology) เป็นการกำหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะทำวิจัย ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทำ ทั้งขอบเขต และคำตอบที่คาดว่าจะได้รับ
               4) การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เป็นการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา และ/หรือ โจทย์วิจัยที่ก าหนด เพื่อให้นักวิจัยมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นมากขึ้น จน สามารถท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ สถานการณ์ ช่องว่าง ความรู้
               5) วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
               6) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
               7) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
               8) สรุปองค์ความรู้ (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สำคัญ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย นำเสนอเป็นแผนภูมิหรือไดอะแกรม และอธิบายให้เห็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
               9) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) นำเสนอใน 2 ประเด็น คือ (1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
               10) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเชิงอรรถเท่านั้น การอ้างอิงในเนื้อเรื่องใช้ระบบ APA (โดย 1 เอกสารอ้างอิงควรมีชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)  โปรดดูรายละเอียดจากระบบการอ้างอิง

           บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ ปกิณกะ บทความวิจารณ์หนังสือ ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้

(แบบฟอร์มบทความวิชาการ)    
                   1) บทคัดย่อ (Abstract)
                   2) บทนำ (Introduction)
                   3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามสำดับ
                   4) สรุป (Conclusion)
                   5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
                   6) เอกสารอ้างอิง (Reference)

ระบบการอ้างอิง (แบบ APA (6th Edition) ) (คลิกดูตัวอย่าง)

          เอกสารที่นำมาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง สำหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้น ใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง กำกับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง เอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้ 

กระบวนการของวารสาร
          ต้นฉบับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร *.docx ของ Microsoft Word Version 2010 หรือมากกว่า ต้นฉบบขนาด A4 ความยาวของต้นฉบับต้องไม่เกิน 13 หน้า (รวมบทคัดย่อ ภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาจึงดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไข จะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ และจะออกใบตอบรับเมือผู้เขียนได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว ส่วนลำดับการเผยแพร่นั้นจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของผลงานและลำดับการส่งผลงานเป็นเบื้องต้น  ทั้งนี้ การพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิของบรรณาธิการ
          ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสาร ลิ้งค์ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์