ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

 

บรรณาธิการบริหาร

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ, ดร. :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร. มานพ นักการเรียน: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร. สิริกร กาญจนสุนทร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม, ผศ.ดร.: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. ปราโมทย์ ยอดแก้ว: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร. ไกรฤกษ์ ศิลาคม: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง: มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. วรญา ทองอุ่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Prof. Dr. Pankaj Srivastava: Mortal Nehru National Institute of Technology, India

Dr. Chai Ching Ton: Mae Fah Luang University, Thailand

Ven. Dr. Budi Utomo: Samaratungga Buddhist College, Indonesia