บทบรรณาธิการ

              วารสารวิชาการ “มนุษยสังคมสาร” ก้าวย่างเข้าสู่ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) ของปีที่ 21 ซึ่งเป็นฉบับท้ายปี 2566 และพร้อมเดินสู่เส้นทางสายวิชาการที่ยังคงมาตรฐานไว้ตามเดิมในปี 2567 และปีต่อๆ ในวโรกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กองบรรณาธิการและทีมงาน “มนุษยสังคมสาร” ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาได้ปกปักรักษาและอวยพรชัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์บทความ (Peer Reviewers) ผู้นิพนธ์บทความ (Authors) และ       ทุกท่านที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน “มนุษยสังคมสาร” มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง มีความสุข และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

                             วโรกาสปีใหม่                 มาถึง

                             ประสบพบพาซึ่ง             สิ่งดี นั้นแล

                             ประสงค์สิ่งใดพึง            สมหวัง

                             เจริญรุ่งชีวี                     ตลอดปีใหม่เอย

             ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความ “กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นทิวมุกจกดาวแบบเจ้าเมืองอุบลราชธานี” ที่อนุญาตให้นำภาพประกอบบทความมาขึ้นปก “มนุษยสังคมสาร” ฉบับที่ 3  ซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ Soft Power ของคนอุบลราชธานีที่สะท้อนออกมาผ่านลายผ้านทิวมุกจกดาว และขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์อีกทั้ง 12 บทความที่ส่งบทความคุณภาพทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร”โดยแต่ละบทความในฉบับนี้ได้ผ่านการพิชญพิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายสถาบันตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังได้ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อน (Plagiarism and Similarity Index) ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับบทความภาษาอังกฤษ และ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์สำหรับบทความภาษาไทย โดยทุกบทความมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 20 สำหรับบทความภาษาอังกฤษ และไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับบทความภาษาไทย นอกจากนั้น ทั้ง 13 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้มีตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) กำกับทุกบทความ

             กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้ประเมินบทความตามหลักวิชาการ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากสถาบันต่างๆ ที่ได้ให้ความไว้วางใจทางด้านมาตรฐานวิชาการด้วยการส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ที่ “มนุษยสังคมสาร” ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุน “มนุษยสังคมสาร” ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวารสารรักษามาตรฐานวิชาการและพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไปให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

                                                                                   

                                                      รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                                          บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2023

ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ธารทิพย์ พจน์สุภาพ, ต้อยตุลา นาคสกุล, กัญญา เชียรวิจิตร, จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี, อนุชมา ธูปแก้ว

144-162