มนุษยสังคมสาร (มสส.) ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน) 2566

 ISSN 2673-0243 (Print)
ISSN 2774-1451 (Online) 

 --------------------------------------------------------------------------------

         “มนุษยสังคมสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายในการรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) คือ Social Sciences และจะต้องอยู่ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา (Subject areas) คือ 1) Arts and Humanities, 2) Economics, Econometrics and Finance, 3)  Social Sciences ซึ่งจะต้องอยู่ใน 5 กลุ่มย่อย (Sub-subject areas) คือ 1) General Arts and Humanities, 2) Language and Linguistics, 3) General Economics, Econometrics and Finance, 4) General Social Sciences, 5) Sociology and Political Sciences

        “มนุษยสังคมสาร” มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน / พฤษภาคม-สิงหาคม / กันยายน-ธันวาคม) แต่อาจจะออกเป็นฉบับพิเศษ (Special issue) ในการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกินปีละ 2 ฉบับ

        ทุกบทความใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความนั้น (Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์บทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยย่างเคร่งครัด

      ผู้นิพนธ์ที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” จะต้องส่งผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ โดยร้อยละของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความไม่เกินร้อยละ 7 ทั้งนี้ ให้ผู้นิพนธ์แนบผลการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานส่งมาที่วารสารพร้อมกับบทความด้วย

      ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” ทั้งหมด รวมถึงรูปภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของ “มนุษยสังคมสาร”  การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตารางที่ปรากฏในบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร วารสารอนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ แต่ต้องแสดงที่มาจากวารสาร โดยห้ามแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในบทความใน “มนุษยสังคมสาร” ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ

 

คำแนะนำ

2019-07-04

ป้ายคำแนะนำ21.png

คำแนะนำในการจัดเตรียมบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน“มนุษยสังคมสาร (มสส.)”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ที่ท่านกรอกข้อมูลแนบพร้อมกับไฟล์บทความ โดยท่านจะต้องเตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์คือ

  1. ไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านดาวน์โหลดแล้วนำไปกรอกข้อมูล                                  
  2. ไฟล์บทความของท่านที่จะนำมาตีพิมพ์

หมายเหตุ

         

ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วน ส่งไฟล์แบบฟอร์มขอลงบทความ (ไฟล์ pdf) และบทความต้นฉบับของท่าน (ไฟล์ word) ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/index

  1. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของกองบรรณาธิการ “มนุษยสังคมสาร (มสส.)” หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาขั้นต่อไป
  2. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในส่วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
  3. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

หม่อง2.png

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - เมษายน

บทบรรณาธิการ

         ฉบับที่ 1 ปีที่ 21 (มกราคม-เมษายน 2566) ของวารสารวิชาการ “มนุษยสังคมสาร” ยังคงความเข้มข้นด้านมาตรฐานวิชาการเหมือนเดิมโดยเติมเต็มด้วยบทความวิจัยจำนวน 12 บทความ ที่อยู่ในกรอบสาขาวิชาหลัก (Main subject Category) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฉบับประกอบด้วยบทความภาษาไทย จำนวน 10 บทความ และบทความภาษาอังกฤษอีก 2 บทความ แต่ละบทความได้รับการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน และบทความทั้งหมดมีดัชนีความซ้ำซ้อน (Similarity Index) จากการตรวจหาการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ อยู่ระหว่าง 0 - 7.51 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนไม่เกินร้อยละ 10 ตามเงื่อนไขที่วารสารได้กำหนดไว้

        ในฉบับแรกของปีนี้ “มนุษยสังคมสาร” ได้นำเสนอภาพปกเป็นคำภาษาอังกฤษที่โดดเด่นคือคำว่า DOI ทั้งนี้ เพื่อต้องการสื่อสารว่าตั้งเเต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทุกบทความที่พิจารณาให้ตีพิมพ์ใน “มนุษยสังคมสาร” จะมีรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการระบุตัวตน หรือบ่งชี้เอกสารดิจิทัล ผ่านระบบ NRCT’s Local Handle System ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงนับเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญของ “มนุษยสังคมสาร”

        กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิชญพิจารณ์บทความทุกท่านที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความจากทุกสถาบันที่ได้ให้เกียรติกับทางวารสารด้วยการส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน  “มนุษยสังคมสาร” ด้วยดีมาตลอด ทางกองบรรณาธิการให้สัญญากับทุกท่านว่าจะรักษามาตรฐานทางวิชาการให้คงอยู่ตลอดไป และจะพยายามจนสุดความสามารถเพื่อพัฒนา “มนุษยสังคมสาร” ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้นทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาพ และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้า

                                                         รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

                                                                            บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 15-05-2023

ดูทุกฉบับ

ISSN 2673-0243 (Print)
ISSN 2774-1451 (Online)