ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

       มาลิณี จุโฑปะมา

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      malinee.ch@bru.ac.th 

        กองบรรณาธิการ

 • ประยงค์ แสนบุราณ

           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

           prayong.san@mbu.ac.th  

 • ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์   

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           supachai.si@msu.ac.th

 • ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร                                                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร

            Thongphon.p@gmail.com

 • พนอเนื่องสุทัศน์ ณ อยุธยา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

panor.sudas@gmail.com

 • ชลวิทย์ เจียรจิตต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

cholvit@g.swu.ac.th

 • เอกฉัท จารุเมธีชน

มหาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ekkachat06@gmail.com

 • โกวิทย์ พิมพวง

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         bigko009@hotmail.com

 • กตัญญู แก้วหานาม

          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          dr.kathanyoo@ksu.ac.th

 • จิรายุ ทรัพย์สิน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

          jirayu2515@srru.ac.th

 • Michael Smith

           Niagara University, U.S.A.

           msmith@niagara.edu

 • Ni Ni Hlaing

          Mandalay University of Distance Education, Myanmar

          ninihlaing59@gmail.com

 • Irom Gambhir Singh

          Manipur University, India

          iromgambhir3@gmail.co

 • นวมินทร์ ประชานันท์

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                nawaminpt@yahoo.com

 • ภัทรพล ทศมาศ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

         Pattaraphon.tm@bru.ac.th 

 • ชินานาง สวัสดิ์รัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

Chinanang.sw@live.bru.ac.th

        บรรณาธิการ

          อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

         akkarapon.nm@bru.ac.th                                                                   

        รองบรรณาธิการ

 • คำภีรภาพ อินทะนู

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           kampeeraphab.it@bru.ac.th

 • ศุภกิจ ภูวงค์

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             suphakit.ph@bru.ac.th 

 • เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     

             chaleomkiet.yp@bru.ac.th

                ตรวจสอบภาษาอังกฤษ

 • Eric A. Ambele

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

eric.a@msu.ac.th

                เตรียมต้นฉบับและจัดทำรูปเล่ม

 • จรัลรัตน์ อุ่นรัมย์

                                 Nittya.or@bru.ac.th

                ประชาสัมพันธ์และกราฟิกดีไซน์

 • สุรพงค์ กันถัด

               surapong.kt@bru.ac.th