วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563  นับเป็นปีที่ 2 ของวารสารที่กำลังพัฒนาวารสารให้ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอย่างน้อยอยู่ในกลุ่มที่ 2 ภายในปี 2564 เพื่อให้คุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย กองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแนวทางการเผยแพร่บทความตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-30

การจัดการสาธารณสงเคราะห์ ของพระสังฆาธิการกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)

429-436

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

นายฉัตรชัย นาถ้ำพลอย

461-470

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ

พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม (ภู่โคกหวาย)

471-482

การบูรณาการเชิงพุทธกับการบริหาร

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง)

483-490