การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ

Main Article Content

พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม (ภู่โคกหวาย)

บทคัดย่อ

                  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร การคัดเลือกการพัฒนาคน ตลอดทั้งการดูแลและรักษา ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจขั้นตอนอย่างเป็นระบบแต่ที่สําคัญ คือ ต้องคํานึงคนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือเคารพต่อความเป็นเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันแล้ว เงื่อนไขต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นมาก่อน แล้วค่อยนําคนเข้าสู่ระบบ ซึ่งทําให้ระบบดังกล่าวนอกจากจะไม่สอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงและอุปนิสัยของมนุษย์ และบางครั้งความยืดหยุ่นของเงื่อนไขต่าง ๆ ดูจะเป็นเครื่องมือสําหรับฝ่ายบริหารมากกว่าที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้บุคลากรประสบความสําเร็จในการทํางาน


                  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธมีข้อแตกต่างที่สําคัญหลายประการจากการบริหารโดยทั่วไป ที่สําคัญพุทธศาสนาไม่เคยมีเงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลด้วยชาติกําเนิด หรือสมบัติที่ติดตัวมาแต่เกิด และไม่เคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะภายนอก แต่พุทธศาสนาได้จําแนกบุคคลตามที่เหตุแห่งการปฏิบัติ และเจตคติที่เขามีต่อส่วนรวม และที่สําคัญมากกว่านั้น พุทธศาสนาเน้นการพัฒนาและบริหารทางจิต เพื่อให้เข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเห็นอกเห็นใจและมองทุกสิ่งอย่างเป็นองค์รวมที่แต่ละสิ่งต่างก็มีความเกี่ยวเนื่องกันหมด เพราะผลจากการกระทําของบุคคลหนึ่งอาจจะส่งผลต่ออีกคนอื่นได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง


                 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อน แล้วสังคมก็จะดีไปด้วย พุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญกับขั้นตอนกระบวนต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเจตจํานงของการตั้งองค์กรสงฆ์ก็เพื่อให้องค์กรดังกล่าวทําหน้าที่พัฒนาจิตใจคนในสังคม ให้พ้นจากความทุกข์ ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาคนในองค์กรสงฆ์ให้เป็นบุคลากรที่พร้อมจะทํางานและพร้อมที่จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ