การบูรณาการเชิงพุทธกับการบริหาร

Main Article Content

พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา เทียนทอง)

บทคัดย่อ

           การบูรณาการ เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบองค์รวม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ รวมกันเป็นหนึ่ง ประสานสัมพันธ์สู่ความเป็นเอกภาพ ซึ่งในเชิงการบริหารได้นำคำว่า “การบูรณาการ” มาใช้เพื่อให้การประสานงานในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างกลมกลืนจนเกิดพลังแบบทวีคูณด้วยการสร้างความร่วมมือ ประสาน และความสอดคล้องกัน ซึ่งการบูรณาการเชิงพุทธเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้แบบองค์รวม โดยมีวิธีการศึกษาบูรณาการพระพุทธศาสนา 2 วิธี คือ 1) พุทธวิทยา (Buddhology) เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือ ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและนำศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา และ 2) ธรรมวิทยา (Dhammology) เป็นการปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ คือ ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งและนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเข้าไป โดยการบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นการที่อาศัยศาสตร์สมัยใหม่ที่ผนวกผสานกับหลักพุทธธรรมเพื่อนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในเชิงการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขมนุษย์ และการไปสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อการพัฒนาสังคมที่เน้นองค์ความรู้แบบสหวิชาการให้การบริการจัดการองค์กรเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างคุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ