การจัดการสาธารณสงเคราะห์ ของพระสังฆาธิการกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

Main Article Content

พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)

บทคัดย่อ

หลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่ละเอียดลออสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย แม้จะมีมากมาย แต่เมื่อสรุปหลักใหญ่ใจความแล้ว มี 3 ประการ คือ สอนให้เว้นจากการทำชั่ว สอนให้สร้างแต่ความดี และสอนให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ ที่สำคัญ คือ ในทางปฏิบัตินั้น การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์นั้น ดังนั้น พระสังฆาธิการทุกระดับต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น และตั้งมั่นในเมตตาธรรม คณะสงฆ์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ต้องดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ตามศักยภาพที่กระทำได้ พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตใจของคนในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิด มีความสนิทสนมกับประชาชน และเป็นผู้ที่รู้ซึ้งถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าอาวาสของแต่ละวัดจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ ฝ่ายบ้านเมืองจะสนับสนุนในส่วนของการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน และสุขภาพ ส่วนองค์กรทางศาสนา ก็จะให้การอบรมทางด้านจิตใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ