บทบาทของพระสงฆ์ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Main Article Content

พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร (ตันบริบูรณ์)

บทคัดย่อ

                      บทบาทมีความสำคัญในฐานะเป็นหน้าที่ของบุคคลตามสถานภาพหรือตำแหน่งฐานะที่ตนดำรงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ทำให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ จึงนับเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวพุทธให้เคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคงแบบพุทธ ขณะเดียวกันกระแสทางสังคม บ้านเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีส่วนกำหนดบทบาทให้พระสงฆ์ต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการสั่งสอน และอบรมประชาชนทุกกลุ่มอย่างฉลาด และเป็นปัจจุบัน พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ชนรุ่นหลังได้รู้ถึงประวัติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ทำให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ