ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร

1. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews)

2. วัตถุประสงค์ของวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ

     2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลที่สนใจ

     2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา

     2.3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

3. จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ 

4. จัดพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews) ฉบับภาษาไทย ฉบับละ 7-12 บทความ

ISSN 2821-9872 (Online)

ปฎิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2022-02-10

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews) เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย

 

 

Vol. 2 No. 2 (2566): July - December 2023

Published: 25-12-2023

Editorial

Siri Poopongwattana

Editor

Siri Poopongwattana

Peer Reviewers

Siri Poopongwattana

Content

Siri Poopongwattana

Fullpaper

Siri Poopongwattana
View All Issues