กองบรรณาธิการ

  1. รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์