คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews) เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย