ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร

 1. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews)
 2. วัตถุประสงค์ของวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ

2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลที่สนใจ

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่ประกอบไปด้วย

1) บริหารธุรกิจ

2) เศรษฐศาสตร์

3) การบัญชี

4) การเงินและการธนาคาร

5) การบริหารจัดการทั่วไป

6) การท่องเที่ยวการโรงแรม และการบริการ

7) การบริหารการขนส่งซัพพลายเชน และโลจิสติกส์

8) ศาสตร์อื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

 1. จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

 1. จัดพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์ (Reviews) ฉบับภาษาไทย ฉบับละ 7 - 12 บทความ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ

 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการรอพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
 2. บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งการประเมินต้องเป็นการประเมินแบบอำพรางระหว่างผู้ประเมินและเจ้าของผลความทั้ง 2 ฝ่าย (double blinded)
 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
 4. การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
 5. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้ เขียนบทความ แต่หากผลงานของท่านได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสารฯ จะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยเหตุที่บทความจะปรากฏในวารสารที่เข้าถึงได้ จึงอนุญาตให้นำบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการโดยจำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงชื่อวารสารอย่างถูกต้อง แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 

ประเภทของบทความที่เปิดรับ

 1. บทความวิชาการ (Academic Article)
 2. บทความวิจัย (Research Article)
 3. บทความวิจารณ์ (Reviews)