วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

Journal of Primary Care and Family Medicine

Volume 2 No. 3 September-December 2019

Care for Comfort

(ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่ปุ่มสีน้ำเงินเต็มด้านล่าง)

บทบรรณาธิการ

  • Care for the Comfort (การบริบาลเพื่อความสุขสบาย) คุณค่า และคุณภาพสำคัญของการดูแลสุขภาพที่อาจถูกละเลย

จดหมายถึงกองบรรณาธิการ

กิตติกรรมประกาศ

บทความพิเศษ

  • การแจ้งข่าวร้าย 3 ขั้นตอน

  • อาการและอาการแสดงของภาวะใกล้ตาย

กรณีศึกษา

  • เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ และการดูแลแบบประคับประคองในพื้นที่ห่างไกล

นิพนธ์ต้นฉบับ

  • การวัดการดูแลต่อเนื่องของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง โดยใช้ดัชนีวัดการได้รับการดูแลต่อเนื่อง

  • ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับการทรงตัวและความเสี่ยงในการหกล้ม

  • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าด้านระบบบริการในการวินิจฉัยวัณโรคปอด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  • ทัศนคติและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-10

จดหมายถึงบรรณาธิการ

วาลิกา รัตนจันทร์

6-7