วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (Management Sciences
Valaya Alongkorn Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปและเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านบริหารธุรกิจ
และสังคมศาสตร์

กำหนดการเผยแพร่ ปีที่ 3 

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2565)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)

ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-28