วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2558 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-11-02

A COMPARATIVE OF THE GOVERNMENT VIEW IN TAO THE CHING SCRIPTURE AND THE TIPITAKA SCRIPTURE.

พระครู สิริธรรมาภิรัต, พระศุพิงศ์ชัย สุภาจาโร, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

11-25

THE STUDY ON PRINCIPLES OF BALADHAMMA FOR LEARNING OF STUDENTS IN DEEBUKPHANGNGAWITTAYAYON SCHOOL, MUANG DISTRICT, PHANGNGA PROVINCE.

ประเวศ อินทองปาน, พระมหาประจวบ สุหชฺโช

26-38

THE STUDY ON THE FOUR PATHS OF ACCOMPLISHMENT FOR LEARNING OF THE STUDENTS IN THAPPUTWITTAYA SCHOOL, THAPPUT DISTRICT, PHANGNGA PROVINCE.

เดชชาติ ตรีทรัพย์, วันเพ็ญ สำคัญจิต, มะลิวัลย์ โยธารักษ์

39-52

A STUDY OF PERFORMANCE ACCORDING TO FIVE PRECEPTS IN DAILY LIFE OF PEOPLE IN BANKUNGYANG COMMUNITY,THAKHAM SUB-DISTRICT,PHUNPHIN DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE.

อุทัย เอกสะพัง, พระครู โกศลศรัทธาธรรม, ดิเรก นุ่นกล่ำ

53-66

A STUDY BUDDHISM DISSEMINATION OF PHRKHRU VISUTTIBHDOONYDITH (NUAL PARISUTTHO)

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครู พิสิฐปุญญากร

67-78

A STUDY OF THE ROLES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PHRATHEPPANYASUTEE (PROM KOVIDHO)

รงค์ บุญสวยขวัญ, สินไชย ไชยฤกษ์, สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์

79-97

A STUDY OF THE MONK ROLES IN SOCIAL DEVELOPMENT IN BUDDHIST WAYS : A CASE STUDY OF PHRAKHRUPRAPATTHAMMAWITHAN (MING PAPATSARO)

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พระครู อรุณสิงหธรรม

95-107