บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563   กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ของการดำเนินงานวารสาร ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงและรวดเร็วที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายความสามารถในการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งทางด้านการผลิต การขนส่ง การตลาด และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้ประกอบการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ ทำให้เกิดการศึกษาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็จะต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุด

ความรู้ใหม่ที่จะต้องศึกษาในส่วนของภาคธุรกิจอนาคตจะมีจำนวนมหาศาลและเป็นสิ่งที่นักวิชาการจะต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อถอดบทเรียน และทำให้ตกผลึกในขุมความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการถ่ายทอดสู่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นบทเรียนทางธุรกิจให้กับคนรุ่นต่อไปและสามารถนำไปศึกษาต่อยอดหรือประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และผู้ที่สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

                                                                                   มิถุนายน 2563          

Published: 2020-06-30