ระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • อรวรรณ เชื้อเมืองพาน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม / School of Accountancy, Sripatum University, Thailand
  • มนตรี ช่วยชู คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม / School of Accountancy, Sripatum University, Thailand
คำสำคัญ: ระบบการควบคุมภายใน, คุณภาพงานสอบบัญชี, การจัดการกำไร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบการควบคุมภายใน คุณภาพงานสอบบัญชี ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินและบริษัทที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบทั้ง 5 ปี คงเหลือจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษารวม 334 บริษัท ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในช่วงปี 2556 2560 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณเป็นสถิติในการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าระบบการควบคุมภายในและคุณภาพงานสอบบัญชี มีอิทธิผลทางลบต่อการจัดการกาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01