ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดาเนินงาน ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • จินตนา ไกรทอง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม / School of Accountancy, Sripatum University, Thailand
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม / School of Accountancy, Sripatum University, Thailand
คำสำคัญ: การกำกับดูแลกิจการ, ผลการดำเนินงาน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากรายงานประจาปี (56-1) และข้อมูลงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2557-2561 โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจานวน 65 บริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สมการถดถอยเชิงพหุ ในการทดสอบความสัมพันธ์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า การกากับดูแลกิจการด้านขนาดของคณะกรรมการบริษัท และด้านสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและกรรมการ มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01