ผลกระทบของวิธีการแบบมอดูลาริตี้ ต่อกลยุทธ์ปฏิบัติการ และผลประกอบการ ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

  • มีโชค แซ่หว่อง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
  • ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: วิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้, กลยุทธ์ปฏิบัติการ, ผลประกอบการองค์การ, ความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ, การแลกเปลี่ยนความรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้ที่มีต่อผลประกอบการองค์การ และ ผลกระทบทางอ้อมของวิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้ที่มีต่อผลประกอบการองค์การโดยผ่านกลยุทธ์ปฏิบัติการ ขณะที่ความ ร่วมมือกับผู้ส่งมอบและการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นปัจ จัยสนับสนุนวิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้ การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายผลิตที่ทางานในอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทย จานวน 375 คน ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ และแสดงผลการศึกษา พบว่า วิธีการ ผลิตแบบมอดูลาริตี้มีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อผลประกอบการองค์การ และวิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้ยังมีผลกระทบ ทางอ้อมเชิงบวกต่อผลประกอบการองค์การโดยมีกลยุทธ์ปฏิบัติการเป็นตัวแปรส่งผ่าน อีกทัง้ ความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ส่งผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อวิธีการผลิตแบบมอดูลาริตี้ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01