การประยุกต์ใช้วิธี AHP ในการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบ กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม: กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

  • สมเกียรติ คุณล้าน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
  • ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น, กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม, ส่วนประกอบ, การคัดเลือก

บทคัดย่อ

การศึกษาการประยุกต์ใช้วิธี AHP ในการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม: กรณีศึกษาบริษัทผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม และคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) จากการศึกษาทาการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และงานกายอุปกรณ์จานวน 20 คน และจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการในบริษัทกรณีศึกษาจานวน 50 คน รวมทั้งหมด 70 คน ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจะถูกนามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเชิงลาดับชั้นเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางการนาเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารได้ ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจได้ให้ความสาคัญของปัจ จัยหลักที่มีความสาคัญอันดับหนึ่งคือ ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.4281 อันดับสองคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.2584 อันดับสามคือ ด้านบริการหลังการขาย มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.1781 อันดับสี่ คือ ด้านคุณภาพในการจัดส่ง มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.0683 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลาในการขนส่ง มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.0671 ตามลาดับ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01