การสร้างแบบจำลองความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมขนาดเล็ก ในประเทศไทย

  • วรดิศ ธนภัทร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
  • วิชิต อู่อ้น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
คำสำคัญ: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ผลการดำเนินงาน, โรงแรมขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจาลองความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กในประเทศ ไทย วิธีการวิจัยรวมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง คือ โรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย จานวน 9,489 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 แห่ง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จานวน 400 ชุด อัตราการตอบกลับ ร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า แบบจาลองแบบจาลองความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม โรงแรมขนาดเล็กสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การ ยอมรับ คือ ค่าดัชนี 2  /df = 1.235, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.024 และ SRMR = 0.021

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01