กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม

  • อรัญญา อุดมเดช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • กิตติชัย เจริญชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • เขมิกา แสนโสม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
คำสำคัญ: กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด, สภาพการแข่งขันทางการตลาด, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาสภาพการแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม 4) เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและสภาพการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจาก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดมหาสารคาม จานวน 39,313 ร้าน ด้วยจานวนกลุ่มตัวอย่าง 383 ร้าน เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ ด้านบุคคล รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ สภาพการแข่งขันทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ ด้านอานาจต่อรองของผู้ขาย รองลงมาคือ ด้านอานาจต่อรองของลูกค้า ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเกิดความอยู่รอดมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01