ความพึงพอใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาเครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้าง

  • รุจิกาญจน์ สานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / Faculty of Business Administration Ramkhamhang University, Thailand
คำสำคัญ: นวัตกรรม, ยุง, ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องในพื้นที่เปิด พื้นที่กึ่งเปิดกึ่งปิด และพื้นที่ปิด ของโรงพยาบาล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดย จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 65 คน ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องไล่ยุงที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เสียงที่เกิดจากการทางานของตัวเครื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D.=.56) รองลงมาคือฟังก์ชั่นการใช้งาน และปุ่มแบบสัมผัสในการควบคุมเครื่องมีความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.29 (S.D.=.88) ถัดมาคือสีของผลิตภัณฑ์เป็นสีขาวสะอาดดูแล้วเหมาะกับพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D.=.66) และขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (S.D.=.71) ส่วนความพึงพอใจในด้านเครื่องไล่ยุงรัศมีวงกว้างที่มีน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของกลิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 (S.D.=.88) เท่านั้น สาหรับด้านประสิทธิภาพการไล่ยุงรัศมีวงกว้างพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับสูง ทั้งในเรื่องระดับความรู้สึกต่อปริมาณของยุงในพื้นที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (S.D.=.59) และระดับความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่สดชื่นและสร้างบรรยากาศได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D.=.67) ส่วนระดับความรู้สึกต่อกลิ่นของผลิตภัณฑ์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 3.51 (S.D.=.93) ตามลาดับ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01