อิทธิพลของกลยุทธ์ตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม

  • พนิดา อุตวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • เขมิกา แสนโสม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • นิศารัตน์ โชติเชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.
คำสำคัญ: กลยุทธ์ตลาดบริการ, คุณภาพการบริการ, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ตลาดบริการ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยเข้าบริการคลินิกแพทย์แพทย์ไทยของโรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม อย่างน้อย 1 ครั้ง จานวน 400 ราย โดยการสุ่มแบบตามความสะดวก วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การทดถอยพาหุคูณ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75, 3.88 และ 3.71 ตามลาดับ และพบว่ากลยุทธ์ตลาดบริการส่งผลในทางบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยทั้ง 5 ด้าน คือ การส่งเสริมการตลาดซึ่งมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือกระบวนการ ราคา ผลิตภัณฑ์ และการจัดจาหน่าย สาหรับคุณภาพการบริการส่งผลในทางบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยมี 4 ด้าน คือ สิ่งที่สัมผัสได้ซึ่งมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือการรับประกัน การตอบสนองของพนักงาน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01