ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ สาหรับบ้านอยู่อาศัย โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น

  • จุฑาพัฒน์ ธิโสภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
  • ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ สาหรับบ้านอยู่อาศัย โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นเป็นเครื่องมือในการศึกษา จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานจานวน 20 ตัวอย่าง และยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของปัจ จัยต่างๆ จากกลุ่มผู้บริโภคจานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้มีความสมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่สาคัญที่สุดในการเลือกตัดสินใจได้แก่ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือผู้ติดตั้ง มีคะแนนความสาคัญ 38.94% ซึ่งปัจจัยรองสาคัญที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ รองลงมาได้แก่ ปัจ จัยหลักด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P มีคะแนนความสาคัญ 34.17% ซึ่งปัจจัยรองสาคัญที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ซึ่งผลของข้อมูลมีค่าความสอดคล้อง ตามหลักการเปรียบเทียบการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น และสอดคล้องกับผลความพึงพอใจทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01