ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M-PASS

  • จรินทร์ กังใจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Business School, Kasetsart University, Thailand
  • ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Business School, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, M-PASS

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M-PASS วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยภายนอก ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการใช้งานจริง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อมของปัจจัยภายนอกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและการใช้งานจริง กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ ผู้ที่เคยใช้ระบบ M-PASS บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจานวน 400 ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิธีการวิเคราะห์กาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ตามรูปแบบสมการโครงสร้างของทฤษฎีรวมการยอมรับและใช้เทคโนโลยี ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมคือความคาดหวังจากประสิทธิภาพ ความคาดหวังจากความพยายาม อิทธิพลทางสังคม แรงจูงใจจากความชอบ ราคา อุปนิสัย มีค่าเท่ากับ 0.269, 0.137, 0.122, 0.112, 0.155, 0.122 (sig.<0.05) ตามลาดับ อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริงเท่ากับ 0.035 (sig.<0.05), 0.018 (sig.<0.10), 0.016 (sig.<0.10), 0.014 (sig.<0.10), 0.016 (sig.<0.10) ตามลาดับ และปัจจัยด้านสภาพสิ่งอานวยความสะดวก อุปนิสัย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ประสบการณ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริงเท่ากับ 0.154 (sig.<0.05), 0.140 (sig.<0.05), 0.129 (sig.<0.05), 0.180 (sig.<0.05) ตามลาดับ โดยมีค่าองค์ประกอบของปัจจัย 0.824-0.869 ค่าความความเที่ยงตรง 0.876 0.896 ค่าความน่าเชื่อถือ 0.790 0.826 มีค่า AVE 0.702 0.742, R2 เท่ากับ 0.788-0.798

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01